SESJE

Porządek obrad zwyczajnej Sesji nr XLV Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony na dzień 26 czerwca 2018 r. o godz. 19.00 przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie

Druk numer 377 w sprawie zaopiniowania projektu zmiany organizacji ruchu na ulicy Reduta oraz wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ulicach: Reduta, Marchołta, Sabały (odcinek p&am

Druk numer 378 w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków dzialaf1 dla Prezydenta Miasta ](rakowa dotyczących nazwania skweru przy skrzyżowaniu ul. Stanisława Lema i al. Jana Pawła II im

Druk numer 379 w sprawie wskazania kandydata na członka Zespołu ds. nowelizacji statutów Dzielnic

Druk numer 380 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy Ul Prądnik Czerwony na rok 2019

Druk numer 381 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy HI Prądnik Czerwony na rok 2018

Druk numer 382 w sprawie wyrażenia opinii do projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie utworzenia okręgów w,yborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa

Druk numer 383 w sprawie wyrażenia opinii do projektu obsługi komunikacyjnej inwestycji pn.: ,,Budowa zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej wielorodzinnej z instalacjami wewnętrznymi oraz wielostanowiskowymi garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą tech

Druk numer 384 w sprawie funkcjonowania linii autobusowych kursujących przez teren Dzielnicy III Prądnik Czerwony w okresie wakacyjnym

Druk numer 385 w sprawie funkcjonowania przystanku kolejowego Kraków Olsza