KOMISJE

Zakres kompetencji:
- Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji
- Przygotowanie i wdrożenie budżetu obywatelskiego na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony
- Przeprowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej nt. budżetu partycypacyjnego
- Prowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Dzielnicy.


przewodniczący

Przewodniczący

Dominik Jaśkowiec

Skład komisji

Aniela Pazurkiewicz
Stanisław Skrzyński
Mateusz Drożdż
Daniel Wiśniowski

Zakres kompetencji:
- Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji
- Inicjowanie przedsięwzięć, które mogą być przedmiotem współfinansowania przez fundusze UE na obszarze Dzielnicy III Prądnik Czerwony
- Propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej, procedurach aplikacyjnych i możliwościach korzystania z funduszy UE na obszarze Dzielnicy III Prądnik Czerwony.


przewodniczący

Przewodniczący

Piotr Majak

Skład komisji

Mateusz Drożdż
Paweł Wójcik

Zakres kompetencji:
- współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji
- Współpraca z placówkami oświatowymi i opiekuńczo-wychowawczymi z terenu Dzielnicy III oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność oświatową
- Czuwanie nad realizacją zadań wskazanych przez Dzielnicę a obejmujących zakres działania Komisji
- Inicjowanie imprez edukacyjnych na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony.


przewodniczący

Przewodniczący

Agnieszka Jasiówka

Skład komisji

Piotr Gaweł
Aniela Pazurkiewicz
Rafał Miś
Henryk Redkiewicz
Dariusz Wicher
Łukasz Wantuch
Maciej Kalemba

Zakres kompetencji:
- Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji
- Współpraca z instytucjami kultury oraz innymi organizacjami działającymi w zakresie upowszechniania kultury
- Inicjowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych
- Działanie na rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa historycznego Dzielnicy III Prądnik Czerwony


przewodniczący

Przewodniczący

Henryk Redkiewicz

Skład komisji

Mateusz Drożdż
Piotr Moskała

Zakres kompetencji:
- Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji
- Opiniowanie wniosków dotyczących najmu lokali komunalnych
- Czuwanie nad realizacją zadań wskazanych przez Dzielnicę obejmujących zakres działania Komisji


przewodniczący

Przewodniczący

Rafał Miś

Skład komisji

Aniela Pazurkiewicz
Daniel Wiśniowski
Łukasz Wantuch

Zakres kompetencji:
- Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi
- Inicjowanie działań związanych z ochroną środowiska
- Czuwanie nad realizacją zadań wskazanych przez Dzielnicę obejmujących zakres działania Komisji


przewodniczący

Przewodniczący

Jacek Wojs

Skład komisji

Aniela Pazurkiewicz
Daniel Wiśniowski
Piotr Gaweł
Łukasz Wantuch

Zakres kompetencji:
- Współpraca z Policją, Strażą Miejską Miasta Krakowa, Państwową Strażą Pożarną i jednostkami OSP oraz Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego
- Realizacja zadania pn. "Bezpieczny Kraków w ramach Programu Poprawy bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa
- Czuwanie nad realizacją zadań wskazanych przez Dzielnicę obejmujących zakres działania Komisji
- Inicjowanie konkursów dot. zakresu działania Komisji.


przewodniczący

Przewodniczący

Karolina Manikowska

Skład komisji

Aniela Pazurkiewicz
Daniel Wiśniowski
Piotr Gaweł
Łukasz Wantuch

Zakres kompetencji:
- Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji
- Współpraca przy przygotowaniu materiałów do gazetki dzielnicowej „Biuletyn Dzielnicy III” oraz na strony internetowej Dzielnicy III
- Współpraca przy obsłudze tablic informacyjnych Dzielnicy III
- Współpraca przy organizacji promocji Dzielnicy III (m. in. Dzień Otwarty Magistratu)


przewodniczący

Przewodniczący

Paweł Wójcik

Skład komisji

Aniela Pazurkiewicz
Mateusz Drożdż
Małgorzata Janiec
Piotr Majak
Jacek Wojs

Zakres kompetencji:
- Opiniowanie sprawozdań Zarządu z działalności oraz przygotowanie w tym przedmiocie projektów uchwał
- Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu oraz przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć przez Radę w tych sprawach
- Ocena wywiązywania się Zarządu ze swoich zadań


przewodniczący

Przewodniczący

Franciszek Kasznik

Skład komisji

Dominik Jaśkowiec
Stanisław Skrzyński

Zakres kompetencji:
- Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji
- Współpraca z klubami sportowymi, jak też innymi podmiotami działającymi na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony w obszarze sportu i rekreacji
- Czuwanie nad realizacją zadań Dzielnicy obejmujących zakres działania Komisji
- Inicjowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony


przewodniczący

Przewodniczący

Kinga Krok

Skład komisji

Piotr Moskała
Agnieszka Jasiówka
Henryk Redkiewicz
Wanda Zasada
Piotr Majak

Zakres kompetencji:
- Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji
- Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji znajdujących się na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony
- Wnioskowanie i opiniowanie w zakresie projektów inwestycji miejskich dotyczących obszaru Dzielnicy
- Opiniowanie sprzedaży lub zamiany działek gminnych znajdujących się na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony
- Opiniowanie i wnioskowanie w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru Dzielnicy


przewodniczący

Przewodniczący

Stanisław Skrzyński

Skład komisji

Piotr Moskała
Maciej Kalemba
Franciszek Kasznik
Piotr Gaweł
Rafał Miś
Dariusz Wicher
Wanda Zasada
Piotr Majak
Łukasz Wantuch
Paweł Wójcik

Zakres kompetencji:
- Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji
- Współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie
- Inicjowanie działań związanych z pomocą społeczną, ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną
- Czuwanie nad realizacją zadań wskazanych przez Dzielnicę obejmujących zakres działania Komisji


przewodniczący

Przewodniczący

Małgorzata Janiec

Skład komisji

Dariusz Wicher
Wanda Zasada