KOMISJE

Zakres kompetencji:
- Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji
- Przygotowanie i wdrożenie budżetu obywatelskiego na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony
- Przeprowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej nt. budżetu partycypacyjnego
- Prowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Dzielnicy.


przewodniczący

Przewodniczący

Jaśkowiec Dominik

Skład komisji

Dirks Aniela
Skrzyński Stanisław
Drożdż Mateusz
Wiśniowski Daniel

Zakres kompetencji:
- Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji
- Inicjowanie przedsięwzięć, które mogą być przedmiotem współfinansowania przez fundusze UE na obszarze Dzielnicy III Prądnik Czerwony
- Propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej, procedurach aplikacyjnych i możliwościach korzystania z funduszy UE na obszarze Dzielnicy III Prądnik Czerwony.


przewodniczący

Przewodniczący

Majak Piotr

Skład komisji

Drożdż Mateusz
Wójcik Paweł

Zakres kompetencji:
- współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji
- Współpraca z placówkami oświatowymi i opiekuńczo-wychowawczymi z terenu Dzielnicy III oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność oświatową
- Czuwanie nad realizacją zadań wskazanych przez Dzielnicę a obejmujących zakres działania Komisji
- Inicjowanie imprez edukacyjnych na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony.


przewodniczący

Przewodniczący

Jasiówka Agnieszka

Skład komisji

Gaweł Piotr
Dirks Aniela
Miś Rafał
Redkiewicz Henryk
Wicher Dariusz
Wantuch Łukasz
Kalemba Maciej

Zakres kompetencji:
- Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji
- Współpraca z instytucjami kultury oraz innymi organizacjami działającymi w zakresie upowszechniania kultury
- Inicjowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych
- Działanie na rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa historycznego Dzielnicy III Prądnik Czerwony


przewodniczący

Przewodniczący

Redkiewicz Henryk

Skład komisji

Drożdż Mateusz
Moskała Piotr

Zakres kompetencji:
- Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji
- Opiniowanie wniosków dotyczących najmu lokali komunalnych
- Czuwanie nad realizacją zadań wskazanych przez Dzielnicę obejmujących zakres działania Komisji


przewodniczący

Przewodniczący

Miś Rafał

Skład komisji

Dirks Aniela
Wiśniowski Daniel
Wantuch Łukasz

Zakres kompetencji:
- Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi
- Inicjowanie działań związanych z ochroną środowiska
- Czuwanie nad realizacją zadań wskazanych przez Dzielnicę obejmujących zakres działania Komisji


przewodniczący

Przewodniczący

Wojs Jacek

Skład komisji

Dirks Aniela
Wiśniowski Daniel
Gaweł Piotr
Wantuch Łukasz

Zakres kompetencji:
- Współpraca z Policją, Strażą Miejską Miasta Krakowa, Państwową Strażą Pożarną i jednostkami OSP oraz Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego
- Realizacja zadania pn. "Bezpieczny Kraków w ramach Programu Poprawy bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa
- Czuwanie nad realizacją zadań wskazanych przez Dzielnicę obejmujących zakres działania Komisji
- Inicjowanie konkursów dot. zakresu działania Komisji.


przewodniczący

Przewodniczący

Manikowska Karolina

Skład komisji

Dirks Aniela
Wiśniowski Daniel
Gaweł Piotr
Wantuch Łukasz

Zakres kompetencji:
- Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji
- Współpraca przy przygotowaniu materiałów do gazetki dzielnicowej „Biuletyn Dzielnicy III” oraz na strony internetowej Dzielnicy III
- Współpraca przy obsłudze tablic informacyjnych Dzielnicy III
- Współpraca przy organizacji promocji Dzielnicy III (m. in. Dzień Otwarty Magistratu)


przewodniczący

Przewodniczący

Wójcik Paweł

Skład komisji

Dirks Aniela
Drożdż Mateusz
Janiec Małgorzata
Majak Piotr
Wojs Jacek

Zakres kompetencji:
- Opiniowanie sprawozdań Zarządu z działalności oraz przygotowanie w tym przedmiocie projektów uchwał
- Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu oraz przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć przez Radę w tych sprawach
- Ocena wywiązywania się Zarządu ze swoich zadań


przewodniczący

Przewodniczący

Kasznik Franciszek

Skład komisji

Jaśkowiec Dominik
Skrzyński Stanisław

Zakres kompetencji:
- Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji
- Współpraca z klubami sportowymi, jak też innymi podmiotami działającymi na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony w obszarze sportu i rekreacji
- Czuwanie nad realizacją zadań Dzielnicy obejmujących zakres działania Komisji
- Inicjowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony


przewodniczący

Przewodniczący

Krok Kinga

Skład komisji

Moskała Piotr
Jasiówka Agnieszka
Redkiewicz Henryk
Zasada Wanda
Majak Piotr

Zakres kompetencji:
- Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji
- Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji znajdujących się na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony
- Wnioskowanie i opiniowanie w zakresie projektów inwestycji miejskich dotyczących obszaru Dzielnicy
- Opiniowanie sprzedaży lub zamiany działek gminnych znajdujących się na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony
- Opiniowanie i wnioskowanie w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru Dzielnicy


przewodniczący

Przewodniczący

Skrzyński Stanisław

Skład komisji

Moskała Piotr
Kalemba Maciej
Kasznik Franciszek
Gaweł Piotr
Miś Rafał
Wicher Dariusz
Zasada Wanda
Majak Piotr
Wantuch Łukasz
Wójcik Paweł

Zakres kompetencji:
- Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji
- Współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie
- Inicjowanie działań związanych z pomocą społeczną, ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną
- Czuwanie nad realizacją zadań wskazanych przez Dzielnicę obejmujących zakres działania Komisji


przewodniczący

Przewodniczący

Janiec Małgorzata

Skład komisji

Wicher Dariusz
Zasada Wanda