AKTUALNOŚCI

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa

...

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 - cyt. dalej jako „k.p.a") w związku z art. 80 ust. 3 oraz art. 41 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U z 2016r., poz. 1131 z p. zm.) zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej „ Projekt robót geologicznych do dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dla zadania „ Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i elementów ochrony środowiska oraz przebudową kolidującego uzbrojenia" z wniosku Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 3 1-586 Kraków.

W związku z powyższym, informuje się zgodnie z ati. 1 O § 1 i art. 73 § I k.p.a. o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście, w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2 (pok. 407) lub na piśmie składając je w Punkcie Obsługi Mieszka11ców Urzędu Miasta Krakowa lub też przesyłając je na adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

Art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stanowi, iż stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne.

Zgodnie z zapisami ww. projektu, roboty geologiczne projektowane są w granicach działek o numerach: I, 3,270, 68/2, 271, 68/15, 68/17, 68/26, 73, 68/24, 143/5, 266, 145/1, 145/2, 146, 157,260, 163 obr. 28 Krowodrza; 112, 379/4, 385, 374/8 obr. 29 Krowodrza; 200, 205/1, 217 /1, 205/1 obr. 43 Krowodrza; 73/7, 689/1, 836, 73/5, 280, 281, 331/2, 840, 751, 707/4, 812/1 obr. 22 Śródmieście;

W świetle zapisów art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, jeżeli liczba stron postępowania jest większa niż 20, organy administracji zawiadamiają o decyzjach i innych czynnościach w drodze obwieszczeń zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach tych organów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Zgodnie z art. 49 K.p.a. w powyższym przypadku, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z ati. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze wystąpiono do Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa w celu uzyskania opinii w przedmiotowej sprawie.

NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informacje i powiadomienia dotyczące dzielnicy, podaj swój adres e-mail

WYSZUKIWARKA RADNYCH

Wpisz imię, nazwisko lub rejon radnego

SONDA

Czy na terenie Dzielnicy III jest potrzebna strefa płatnego parkowania

Tak
64%
Nie
32%
Nie ma zdania w tym temacie
4%

Głosowanie zakończone – dziękujemy za oddanie głosu.